Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Paytalks.se

Policy senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Sekretesspolicy

Paytalks.se har ett starkt engagemang för sina besökares och användares privatliv och ett fast åtagande att skydda deras personliga information och använda den på ett korrekt sätt, i enlighet med gällande lagar för skydd av personuppgifter. Denna policy beskriver hur vi kan samla in och använda personlig information samt de rättigheter och möjligheter som finns tillgängliga för våra besökare och användare beträffande sådan information. Vi uppmanar dig starkt att läsa denna policy och säkerställa att du helt förstår den innan du besöker eller använder några av våra tjänster. Termer med stor begynnelsebokstav som inte definieras i denna policy ska ha den betydelse som anges i våra användningsvillkor (terms of use).

1. Läs noggrant!

Denna sekretesspolicy för Paytalks.se (”Sekretesspolicy”) beskriver hur vi (Paytalks.se Ltd. tillsammans med dess närstående bolag i världen, – ”Paytalks”, ”vi” eller ”oss”) samlar in och använder information om våra oregistrerade besökare och registrerade användare , inklusive premiumanvändare, (individuellt kallade ”Besökare”, ”Användare” eller ”du”) i samband med deras åtkomst till och användning av Paytalks webbplatser (inklusive www.Paytalks.se och alla dess underdomäner, ”Webbplatsen”), webbapplikationer (”Paytalks-appar”), mobila applikationer (”Mobilappar”) och relaterade tjänster (gemensamt kallade ”Tjänsterna”). Syftet med denna Sekretesspolicy är att ge dig en tydlig förklaring av när, varför och hur vi samlar in och använder din personliga information samt en förklaring av dina lagstadgade rättigheter. Denna Sekretesspolicy är inte avsedd att ersätta villkoren i något avtal som du har med oss eller några rättigheter som du kan ha enligt tillämpliga lagar för skydd av personuppgifter. Läs denna policy och se till att du fullständigt förstår vår praxis i samband med din personliga information innan du besöker eller använder någon av våra Tjänster. Om du läser och förstår denna Sekretesspolicy fullständigt och fortfarande motsätter dig vår praxis måste du omedelbart lämna denna webbplats, applikation eller tjänst och undvika eller avbryta all användning av någon av våra Tjänster. Om du har några frågor om denna policy eller oroar dig över något i policyn, var god kontakta oss på privacy@Paytalks.se.

2. Vilken information samlar vi in?

2.1. Information om besökare och användare

Vi samlar in två typer av information om våra Besökare och Användare:

 1. Oidentifierad och icke-identifierbar information om en Besökare eller oidentifierad Användare som kan göras tillgänglig för oss eller samlas in automatiskt via hans eller hennes användning av Tjänsterna (”Icke-personlig information”). Sådan Icke-personlig information gör det inte möjligt för oss att identifiera den Besökare eller Användare som den har samlats in från.
 2. Den Icke-personliga information som vi samlar in består huvudsakligen av teknisk och aggregerad användningsinformation som t.ex. Besökares och Användares webbaktivitet och ”klickströms aktivitet” på Tjänsterna, sessions färgdiagram och rullningar samt icke-identifierande information om Besökarens eller Användarens enhet, operativsystem, webbläsare, skärmupplösning, språkinställningar, tangentbordsinställningar, Internetleverantör, hänvisande sida, ingångssida, datum- och tidsstämpel o.s.v.
 3. Individuellt identifierbar information, d.v.s. information som identifierar en individ eller som med rimliga ansträngningar kan leda till identifiering av en individ eller som kan vara av privat eller känslig natur (”Personlig information”).
 4. Den Personliga information som vi samlar in består huvudsakligen av kontaktinformation (t.ex. e-postadress eller telefonnummer), faktureringsinformation (namn, fysisk faktureringsadress, betalningsmetod och transaktionsinformation) som endast samlas in från användare med betaltjänster, information om en webb- eller användning session (IP-adress, lokalisering och/eller enhetens unika identifierare), information om anslutna tredjeparts konton (t.ex. e-postadress eller användarnamn för ett anslutet PayPal-, Google- eller Facebook-konto), skannade ID-dokument som vi har tillhandahållits (t.ex. ID-kort, körkort, pass eller officiella företags registreringsdokument), korrespondenser (inklusive dem som görs genom eller laddas upp till våra Tjänster) samt all annan Personlig information som Besökare och/eller Användare tillhandahåller oss genom sin åtkomst till och/eller användning av Tjänsterna.
 5. För att undvika missförstånd betraktar och behandlar vi all Icke-personlig information kopplad till Personlig Information (t.ex. för att förbättra de Tjänster som vi erbjuder) som Personlig information så länge sådan koppling finns.

2.2. Information om användares användare

Vi kan också samla in liknande information om besökare på och användare av våra Användares webbplatser eller tjänster (”Användaranvändare”), endast för och på vägnar av våra Användare (vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 6 nedan).

2.3. Information om jobbsökande på Paytalks

Vi samlar också in information som vi får av jobbsökande på Paytalks (”Jobbsökande”) när de söker till några av de lediga positioner som publiceras på https://www.Paytalks.se/jobb, per e-post eller på annat sätt (vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 7 nedan).

3. Hur samlar vi in sådan information?

Vi använder två huvudmetoder:

 1. Vi samlar in information genom din användning av Tjänsterna. När du  besöker eller använder våra Tjänster, inklusive när du besöker Webbplatsen eller någon Användare Webbplats, registrerar ett Användarkonto, redigerar din Användar Webbplats och laddar upp information och innehåll och/eller laddar ned och använder Paytalks-appar och/eller Mobilappar, är vi medvetna om det och samlar vanligtvis in och registrerar sådan användning, sådana sessioner och sådan relaterad information, antingen på egen hand eller med hjälp av tredjepartstjänster, vilket beskrivs i avsnitt 8 nedan, inklusive genom användning av ”cookies” och andra spårnings teknologier, vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 9 nedan.
 2. Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller oss. Vi samlar t.ex. in den Personliga information som du tillhandahåller oss när du registrerar dig till våra Tjänster; när du loggar in till våra Tjänster via tredjepartstjänster som t.ex. Facebook eller Google; när du genomför köp och/eller registrerar domännamn; när du skickar in eller laddar upp sådan Personlig information medan du använder någon av våra Tjänster och/eller när du kontaktar oss direkt. genom någon kommunikationskanal (t.ex. Paytalks supportärenden eller e-post).
 3. Vi samlar även in information från tredjepartskällor så som beskrivs i avsnitt 8 nedan.

4. Varför samlar vi in sådan information?

Vi samlar in sådan Icke-personlig och Personlig information för följande ändamål:

 1. För att tillhandahålla och driva Tjänsterna;
 2. För att ytterligare utveckla, anpassa och förbättra våra Tjänster baserat på vanliga eller personliga preferenser, upplevelser och svårigheter bland Besökare och Användare;
 3. För att förse våra Användare med fortlöpande kundservice och teknisk support;
 4. För att kunna kontakta våra Besökare och Användare med allmänna eller personligt anpassade servicerelaterade meddelanden och säljfrämjande meddelanden (vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 10 nedan);
 5. För att underlätta, sponsra och erbjuda vissa tävlingar, evenemang och kampanjerbjudanden, avgöra deltagares berättigade att delta, övervaka prestanda, kontakta vinnare och bevilja priser och förmåner;
 6. För att skapa aggregerade statistiska data och annan aggregerad och/eller härledd Icke-personlig information, som vi eller våra affärspartners kan använda för att tillhandahålla och förbättra våra respektive tjänster;
 7. För att förbättra vår kapacitet för datasäkerhet och förebyggande av bedrägerier;
 8. För att bedöma Jobbsökandes ansökningar om att arbeta på Paytalks (vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 7 nedan); samt
 9. För att uppfylla tillämpliga lagar och bestämmelser.

Vi kommer endast att använda din Personliga information för de ändamål som anges i avsnitt 4 när vi anser att:

 1. vår användning av din Personliga information är nödvändig för att uppfylla ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (t.ex. för att förse dig med en webbplats byggare eller förse dig med vårt kundstöd och vår tekniska support), eller vår användning av din Personliga information är nödvändig för att uppfylla en relevant rättslig eller lagstadgad skyldighet som vi har.
 2. vår användning av din Personliga information är nödvändig för att stödja legitima intressen som vi har som företag (t.ex. att underhålla eller förbättra våra Tjänster genom att identifiera användare trender och effektiviteten av Paytalks kampanjer och identifiera tekniska problem), förutsatt att sådan användning alltid sker på ett sätt som är proportionerlig och som respekterar dina rättigheter när det gäller ditt privatliv.
 3. Våra Tjänster är inte tillåtna för barn under 18 år. Ingen person under 18 år bör tillhandahålla Personlig information till oss genom någon av våra Tjänster. Vi samlar inte medvetet in Personlig information från barn under 18 år. Föräldrar och vårdnadshavare bör alltid övervaka sina barns aktiviteter.

5. Var lagrar vi din information?

Personlig information om Paytalks Besökare, Användare och Användare Användare får bevaras, behandlas och lagras av Paytalks och våra auktoriserade närstående bolag och tjänsteleverantörer i USA, Europa (inklusive Litauen, Tyskland och Ukraina), Israel och andra jurisdiktioner om så behövs för vederbörlig leverans av våra Tjänster och/eller som lagen kräver (vilket förklaras ytterligare nedan). Information om Jobbsökande på Paytalks bevaras, behandlas och lagras i Israel på platsen för den sökta positionen och, om så behövs, i ett säkert molnlagringsutrymme som tillhandahålls av våra Tredjepartstjänster. Paytalks.se Ltd. är baserat i Israel, som den Europeiska kommissionen anser erbjuder en adekvat skyddsnivå för Personlig information om personer bosatta i EU:s medlemsstater.Paytalks närstående bolag och tjänsteleverantörer som lagrar eller behandlar din Personliga information på Paytalks vägnar har alla ett fast åtagande att hålla den skyddad och säker, i enlighet med industristandarder och oavsett eventuella lägre rättsliga krav som kan gälla i deras jurisdiktion.

5.1. Privacy Shield

Avslöjande av information enligt Privacy Shield-ramverket mellan EU och USA och Privacy Shield-ramverket mellan Schweiz och USA Paytalks.se deltar i och har certifierat att det följer principerna i Privacy Shield-ramverket mellan EU och USA och Privacy Shield-ramverket mellan Schweiz och USA. Paytalks.se har ett åtagande att tillämpa ramverkets tillämpliga principer på all Personlig information som erhålls i förlitan på Privacy Shield-ramverket från medlemsländer i Europeiska unionen (EU) och Schweiz. Om du vill lära dig mer om Privacy Shield-ramverket, besök det amerikanska handels ministeriets Privacy Shield-lista, här.Paytalks.se är ansvarigt för behandlingen av Personlig information som det erhåller i enlighet med Privacy Shield-ramverket och senare överföringar till en tredje part som agerar som ombud på Paytalks.ses vägnar. Paytalks.se följer Privacy Shield-principerna för alla vidareöverföringar av personlig information från EU, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidareöverföringar. Vad gäller Personlig information som erhålls eller överförs i enlighet med Privacy Shield-ramverket är Paytalks.se underkastat den amerikanska federala handelskommissionens (Federal Trade Commission, FTC) regleringsbefogenheter. I vissa fall kan Paytalks.se bli ombett att avslöja personlig a uppgifter som svar på lagenliga begäranden från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav, och kommer att göra det när lokala dataskyddslagar så tillåter. Vid begäran kommer Paytalks att tillhandahålla dig med information om huruvida vi innehar någon Personliga information genom att följa anvisningarna i dessa hjälpcenterartiklar: ”GDPR: Retrieving Your Paytalks Account Data” eller ”GDPR: Permanently Deleting Your Paytalks Account”kontakta oss på privacy@Paytalks.se. Vi kommer att svara på din begäran inom den tidsperiod som lokala lagar fastställer eller en rimlig tidsperiod. ​ Om du raderar ditt Paytalks-konto permanent raderas all din information från Paytalks databaser. Därefter kan du inte längre använda någon av dina Paytalks-tjänster, ditt Användarkonto och alla dess uppgifter tas bort permanent och Paytalks kommer inte att kunna återställa ditt konto eller återhämta dina uppgifter i framtiden. Om du kontaktar Paytalks Support i framtiden kommer systemet inte att känna igen ditt konto och support personalen kommer inte att kunna lokalisera det raderade kontot.

5.2. Datalagring

Paytalks datalagring leverantörer har ett kontraktuellt åtagande att skydda och säkra dina uppgifter.

Skyldigheter till data lokalisering:

Om du är bosatt i en jurisdiktion som ålägger skyldigheter till ”data lokalisering” eller ”data hemvist” (d.v.s. kräver att Personlig information om dess invånare hålls inom jurisdiktionens territoriella gränser) och vi får kännedom om det, kan vi bevara din Personliga information inom sådana territoriella gränser om vi har laglig skyldighet att göra det. Du erkänner att vi under tiden kan fortsätta att samla in, lagra och använda din Personliga information i andra jurisdiktioner, inklusive USA så som förklaras ovan.

6. Information om användare användare

Paytalks kan samla in, lagra och behandla viss Icke-personlig och Personlig information om Användare Användare (”Information om användare användare”), dock endast på våra Användares vägnar och uppdrag. T.ex. kan alla våra Användare importera sina e-postkontakter från tredjepartstjänster som Gmail, eller på annat sätt samla och hantera kontakter via sin Användare Webbplats. Sådana kontakter lagras sedan hos Paytalks på Användarens vägnar. För sådana syften fungerar Paytalks som, och ska betraktas som, en ”Registerförare” och inte som ”Registeransvarig” (så som dessa två termer med stor begynnelsebokstav definieras i EU:s allmänna dataskydds förordning) för sådan Information om användare användare. De Användare som sköter och driver sådana Användar webbplatser ska betraktas som ”Registeransvariga” för sådan Information om användare användare och är ansvariga för att de följer alla lagar och bestämmelser som kan gälla för insamling och kontroll av sådan Information om användare användare, inklusive alla sekretess- och dataskyddslagar i alla relevanta jurisdiktioner. Du är ansvarig för säkerheten hos, integriteten av och tillåten användning av din Personliga information om Användare Användare, samt för att erhålla alla medgivanden och tillåtelser, och tillhandahålla alla meddelanden beträffande korrekt behandling, som krävs för insamling och användning av sådan information. Paytalks kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning till Användare eller deras Användare Användare, men vi rekommenderar att alla Användare publicerar och upprätthåller tydliga och omfattande sekretesspolicyn på sina Använder webbplatsen, i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser, och att alla Användare Användare läser dessa policyer noggrant och säkerställer att de samtycker till dem. För mer information om hur information om Användare Användare kan hanteras av Paytalks (vilket kan vara relevant för det specifika meddelande som du tillhandahåller till och/eller medgivande som du erhåller från dina Användare Användare), se avsnitt 8, 12 och 13 nedan. Om du är en besökare eller kund hos eller användare av någon av våra Användare måste du läsa följande: Paytalks har ingen direkt relation till de individuella Användare Användare vars Personliga information Paytalks behandlar. Om du är en besökare eller kund hos eller användare av någon av våra Användare och vill göra någon begäran eller ställa någon fråga beträffande din Personliga information måste du kontakta sådan Användare direkt. Om du t.ex. vill komma åt, korrigera, ändra eller ta bort felaktig information som Paytalks behandlar på vägnar av sina Användare måste du rikta din fråga till den relevanta Användaren (som är ”Registeransvarig” för sådan data). Om vi ombeds att ta bort några Användar användares Personliga information kommer vi att svara på en sådan begäran inom trettio (30) dagar. Om inget annat anges av vår Användare behåller vi deras Användar användares Personliga information under den period som anges i avsnitt 12 nedan.

7. Jobbansökningar till Paytalks

Paytalks välkomnar alla kvalificerade Jobbsökande att söka till de lediga positioner som publiceras på https://www.Paytalks.se/jobs genom att skicka oss sin kontaktinformation och CV (”Jobbsökande Information”) via det relevanta ansökningsformuläret på vår Webbplats eller genom någon annan metod som vi tillhandahåller. Vi förstår att sekretess och diskretion är mycket viktigt för våra Jobbsökande och har ett åtagande att hålla Jobbsökande Information privat och endast använda den för Paytalks interna rekryteringar syften (inklusive för att identifiera Jobbsökande, bedöma deras ansökningar, fatta anställningsbeslut och kontakta Jobbsökande per telefon eller skriftligen). Observera att Paytalks kan behålla Jobbsökande Information som skickas till Paytalks i högst två år efter att den ansökta positionen har tillsatts eller stängts. Detta görs så att vi kan bedöma Jobbsökande igen för andra positioner och möjligheter på Paytalks, så att vi kan använda deras Jobbsökande Information som referens för framtida applikationer från dem samt, om den Jobbsökande anställs, för ytterligare anställnings- och verksamhets syften i samband med hans eller hennes arbete på Paytalks. Om du har skickat in din Jobbsökande Information till Paytalks tidigare och nu vill komma åt den, uppdatera den eller få den borttagen från Paytalks system, kontakta oss på jobs@Paytalks.se.

8. Dela personlig information med tredje parter

Paytalks kan dela din Personliga information med tredje parter (eller på annat sätt ge dem åtkomst till den) endast på följande sätt och i följande instanser:

8.1. Tredjepartstjänster

Paytalks samarbetar med ett antal utvalda tjänsteleverantörer, vars tjänster och lösningar kompletterar, underlättar och förbättrar våra egna. Dessa inkluderar hosting- och serversam lokaliseringstjänster, meddelande- och innehålls leverans nätverk (CDN-nätverk), data- och cyber säkerhetstjänster, fakturerings- och betalningshantering tjänster, domännamns registratorer, tjänster för upptäckt och förebyggande av bedrägerier, webbanalys, e-postdistributions- och övervakningstjänster, sessions registrerings- och fjärråtkomst tjänster, prestandamätningar- dataoptimering tjänster, – och marknadsföringstjänster, innehållsleverantörer samt våra juridiska och finansiella rådgivare (gemensamt kallade “Tredjepartstjänster”). Sådana Tredjepartstjänster kan få eller på annat sätt ha åtkomst till våra Besökares och Användares Personliga information och/eller Användar användares Personliga information, helt eller delvis – beroende på deras specifika roller och syften för att underlätta och förbättra våra Tjänster och vår verksamhet, och får endast använda sin åtkomst för sådana syften.Observera att även om våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster är vi inte ansvariga för sådana webbplatsers eller tjänsters sekretess praxis Vi uppmanar dig att vara uppmärksam när du lämnar våra Tjänster och läsa sekretesspolicyerna för varje webbplats och att läsa sekretesspolicyerna för varje webbplats och tjänst som du besöker innan du tillhandahåller din Personliga information. Denna Sekretesspolicy gäller inte för sådana länkade tredje parts webbplatser och tredjepartstjänster. Paytalks har ansvaret för Personlig information som det erhåller under Privacy Shield-ramverket och senare överför till en tredje part på det sätt som beskrivs i Privacy Shield-principerna. I synnerhet förblir Paytalks ansvarigt under Privacy Shield-principerna om tredje parter som det anlitar för att behandla den Personliga informationen på dess vägnar gör det på ett sätt som är oförenligt med dessa principer såvida Paytalks inte bevisar att det inte är ansvarigt för den händelse som orsakade skadan.

8.2. Brottsbekämpning, rättsliga begäranden och skyldigheter:

När lokala dataskyddslagar så tillåter kan Paytalks kan lämna ut eller på annat sätt ge andra åtkomst till din Personliga information i enlighet med en rättslig begäran (t.ex. en domstol kallelse, ett rättsligt förfarande, ett beslut om husrannsakan eller ett domstolsbeslut) eller i enlighet med tillämpliga lagar om vi i god tro tror att lagen kräver att vi gör det, med eller utan meddelande till dig.

8.3. Skydda rättigheter och säkerhet:

Paytalks kan dela din Personliga information med andra om vi har god tro att det hjälper till att skydda rättigheter, egendom eller den personliga säkerheten för Paytalks, någon av våra Användare, några Användare Användare eller någon medlem av allmänheten, med eller utan meddelande till dig.

8.4. Funktioner för sociala medier och inramade sidor:

Våra Tjänster inkluderar vissa funktioner och widgetar för sociala medier, funktioner för enkel inloggning som t.ex. ”Facebook Connect” och ”Google Sign-in”, knappen ”Facebook Like”, knappen ”Share this” samt andra interaktiva miniprogram (”Funktioner för sociala medier”). Dessa Funktioner för sociala medier kan samla in information som t.ex. din IP-adress eller vilken sida du besöker på vår Webbplats och kan använda en cookie för att de ska fungera korrekt. Funktioner för sociala medier hanteras antingen av en tredje part eller hanteras direkt på våra Tjänster. Dina interaktioner med dessa tredje parter s Funktioner för sociala medier regleras av deras policyer och inte av våra. Dessutom kan våra Tjänster göra det möjligt för dig att dela din Personliga information direkt med tredje parter, som t.ex. via sin inramning tekniker för att skicka innehåll till eller visa innehåll från Tredje Parts Tjänster eller andra parter, samtidigt som vår Webbplats och våra Tjänsters utseende och känsla bevaras (”Ramar”). Observera att om du väljer att interagera eller dela någon Personlig information via sådana Ramar tillhandahåller du i själva verket den informationen till dessa tredje parter och inte till oss, och även sådana interaktioner och sådant delande regleras av sådana tredje parters policyer och inte av våra.

8.5. Appar:

Som en del av vårt App Market-program tillåter vi tredjepartsutvecklare (”Tredjepartsutvecklare”) att utveckla och erbjuda sina egna applikationer via Paytalks App Market (”Tredjepartsappar”) tillsammans med Paytalks. Varje Tredjepartsutvecklare är bunden av partnerprogram avtalet för Paytalks , som bland annat innehåller begränsningar av hur de får komma åt, lagra och använda den Icke-personliga och Personliga information som du och/eller dina Användare Användare tillhandahåller till dem eller oss. Vi uppmanar dig att granska varje sekretesspolicy som medföljer en Tredjepartsapp och att be Tredjepartsutvecklare om eventuella förtydliganden som du behöver, innan du beslutar om du ska installera och använda deras Tredjepartsapp. Paytalks bestämmer inte över och är inte ansvarigt för Tredjeparts Utvecklares handlingar eller policyer och din användning av Tredjepartsappar sker på egen risk.

8.6. Paytalks-appar:

Genom att installera vissa Paytalks-appar och/eller Tredjepartsappar tillåter du även respektive leverantör att dela och/eller komma åt viss Icke-personlig och Personlig information om dig och/eller dina Användare Användare via Paytalks. Sådan information inkluderar bland annat kontaktinformation, meddelanden, affärs tillämpningar och vissa aktiviteter på Tjänsterna och/eller Användar webbplatsen, vilka lagras och därefter kan kommas åt via ditt Användarkonto. För ytterligare information om den Personliga information som kan samlas in och delas via Paytalks. För att ytterligare skydda din och dina Användare användares integritet förbjuder vi genom avtal alla Tredjepartsutvecklare att kombinera Personlig information som samlas in från olika Användar webbplatser och Tjänster och att dela Användar användares Personliga information annat än med andra Appar som är installerade på samma Användar Webbplats eller Tjänster, för den specifika Användare Webbplatsens eller de specifika Tjänsternas syften. Paytalks kan dock fortfarande komma åt och använda information som samlas in och lagras via PaytalksHive-API:et från olika Användare Webbplatser och Appar om så behövs för att tillhandahålla och förbättra dess Tjänster. Du är ensam ansvarig för att meddela dina Användare Användare om insamlingen, behandlingen och användningen av deras Personliga information via Paytalks och att informera dem om att deras Personliga information kommer att överföras till och behandlas av Paytalks på dina vägnar. För att förhindra insamling eller delning av Personlig information via Paytalks kan du antingen undvika att installera Appar på din Användare Webbplats, återkalla de beviljade behörigheterna för Appar som du installerar eller helt enkelt avinstallera dem. Du måste dock observera att tidigare installerade Appar fortfarande kan behålla viss information som samlades in innan återkallandet, så om du vill att sådan information ska tas bort föreslår vi att du kontaktar Paytalks eller Tredjepartsutveckling direkt och begär att de gör det.

8.7. Paytalks dotterbolag och närstående bolag:

Vi kan dela Personlig information internt inom vår företagarfamilj för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Vi kan till exempel dela din Personliga information med Paytalks.se Corp. för att underlätta och förse dig (och dina Användare Användare) med våra Tjänster. Dessutom, om Paytalks eller något av dess närstående bolag erfar någon förändring i kontroll, inklusive genom sammanslagning, förvärv eller köp av väsentligen alla dess tillgångar, kan din Personliga information delas med de parter som är involverade i sådan händelse. Om vi har god tro att en sådan förändring i kontroll väsentligt kan påverka din Personliga information som finns lagrad hos oss kommer vi att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår Webbplats om denna händelse och om vissa möjligheter som du kan ha beträffande din Personliga information. För tydlighets skull ska påpekas att Paytalks kan dela din Personliga information på andra sätt än de som beskrivs ovan om du uttryckligen godkänner det eller om vi har laglig skyldighet att göra det. Dessutom kan Paytalks överföra, dela, lämna ut eller på annat sätt använda Icke-personlig information enligt eget omdöme och utan att ytterligare godkännande behövs.

9. Användning av cookies och andra spårningsteknologier

Paytalks och dess marknadsföringsanalys- och teknologi partner använder vissa övervaknings- och spårning teknologier (t.ex. cookies, aviseringssignaler (beacons), pixlar, taggar och skripter). Dessa teknologier används för att kontinuerligt upprätthålla, tillhandahålla och förbättra våra Tjänster och för att förse våra Användare och deras Användare Användare med en bättre upplevelse. Till exempel kan vi tack vare dessa teknologier upprätthålla och hålla reda på våra Användares preferenser och autentiserade sessioner för att bättre säkra våra Tjänster, identifiera tekniska problem, användar trender och kampanjens effektivitet och övervaka och förbättra den allmänna prestandan hos våra Tjänster. Observera att Tredjepartstjänster som placerar cookies eller använder andra spårnings teknologier genom våra Tjänster kan ha sina egna policys för hur de samlar in och lagrar information. Sådan praxis omfattas inte av vår Sekretesspolicy och vi har ingen kontroll över den. Cookies: För att några av dessa teknologier ska fungera korrekt måste en liten datafil (”cookie”) laddas ned och lagras på din enhet. Vi använder som standard flera beständiga cookies för sessions- och användarautentisering, säkerhet, uppfyllande av Användarens preferenser (t.ex. om standardspråk och inställningar), anslutningsstabilitet (t.ex. för uppladdning av media, användning av e-handelsfunktioner o.s.v.), övervakning av prestandan hos våra tjänster och marknadsföringskampanjer samt allmänt för tillhandahållande och förbättring av våra Tjänster. Om du vill ta bort eller blockera några cookies ska du titta i hjälp- och support området på din webbläsare för instruktioner om hur du hittar den fil eller katalog som cookies lagras i. Information om hur du tar bort eller håller ordning på cookies finns också tillgänglig på www.aboutcookie.org. (Observera att denna webbplats inte tillhandahålls av Paytalks och vi kan därför inte säkerställa dess korrekthet, fullständighet eller tillgänglighet.) Observera att om du tar bort våra cookies eller inaktiverar framtida cookies eller spårning teknologier kan det hindra dig från att komma åt vissa områden eller funktioner i våra Tjänster eller på annat sätt påverka din användarupplevelse negativt. Transparenta GIF-filer: Vi och vissa Tredjepartstjänster kan använda en mjukvaruteknik som kallas för transparenta GIF-filer (även känd som webbsignaler (web beacons) eller web buggar (web bugs)) och som gör det möjligt för dem och oss att förbättra våra Tjänster genom att mäta Tjänsternas effektivitet och prestanda. Transparenta GIF-filer är mycket små bildfiler med en unik identifierare som liknar cookies funktionsmässigt, men de lagras inte på din enhet utan är istället inbäddade i våra Tjänster. Flash och HTML5: Vi och vissa Tredjepartstjänster kan även använda vissa spårnings teknologier kända som ”flash cookies” och ”HTML5”, huvudsakligen för reklam syften. Olika webbläsare kan erbjuda sina egna hanteringsverktyg för borttagning eller blockering av sådana teknologier. Ytterligare information om hur du hanterar flashcookies finns tillgänglig här: http://www.macromedia.se/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. (Observera att denna webbplats inte tillhandahålls av Paytalks och vi kan därför inte säkerställa dess korrekthet, fullständighet eller tillgänglighet.)

​Beteendestyrd

Annonsering och återannonsering: Vissa Tredjepartstjänster och annonsnätverk kan visa annonser på vår Webbplats, på Paytalks appar och på Paytalks mobilappar eller hantera vår annonsering på andra webbplatser. Sådana parter kan använda vissa spårnings teknologier för att samla in viss information om dina aktiviteter på Tjänsterna och olika Tjänster från tredje parter för att förse dig med riktad reklam utifrån baserad på dina intressen och preferenser. ​Beteendestyrd annonsering och återannonsering: Vissa Tredjepartstjänster och annonsnätverk kan visa annonser på vår Webbplats eller hantera vår annonsering på andra webbplatser. Sådana parter kan använda vissa spårnings teknologier för att samla in viss information om dina aktiviteter på Tjänsterna och olika tredjeparts webbplatser för att förse dig med riktad reklam utifrån dina intressen och preferenser. ​ Komplettering av användardata: Vi kan erhålla information om dig från andra källor, inklusive offentligt tillgängliga databaser eller tredje parter som vi har köpt data från, och kombinera sådan data med information som vi redan har om dig.  Detta hjälper oss att uppdatera, utvidga och analysera våra register, identifiera nya kunder och tillhandahålla produkter och Tjänster som kan vara av intresse för dig. När vi erhåller din Personliga information från sådana tredje parter säkerställer vi att sådana parter förbinds genom avtal att informera dig om att din Personliga information kommer att röjas för oss, och vi vidtar åtgärder för att säkerställa att din Personliga information stämmer innan vi använder den. Om du tillhandahåller personlig information om andra personer till oss, eller om andra personer ger oss information om dig, kommer vi endast att använda sådan information för det specifika syfte för vilket vi erhöll informationen. ”Do Not Track”-signaler: Observera att vi inte ändrar vår praxis till svar på en ”Do Not Track”-signal i HTTP-huvudet från en webbläsare eller mobilapplikation. Dessa teknologier används mest för stabilitets-, säkerhets-, funktionalitets-, prestanda- och reklam syften. Du kan blockera, avanmäla dig från eller på annat sätt hantera sådana spårnings teknologier själv, genom dina webbläsarinställningar eller andra källor – men observera att detta kan påverka din upplevelse av våra tjänster negativt.

10. Kommunikationer från Paytalks

10.1. Säljfrämjande meddelanden:

Vi kan använda din. Personliga information för att skicka dig säljfrämjande innehåll eller och meddelanden via e-post, SMS, direkta textmeddelanden, marknadsföringssamtal och liknande kommunikationsformer från Paytalks eller våra partner (som agerar på Paytalks vägnar) genom sådana medel. Om du inte vill erhålla sådana säljfrämjande meddelanden eller samtal kan du när som helst meddela Paytalks eller följa de ”av abonnemangs-” eller STOPP-instruktioner som finns tillgängliga i de säljfrämjande kommunikationer som du får. Vi vidtar åtgärder för att begränsa det säljfrämjande innehåll som vi skickar till dig till en rimlig och proportionerlig nivå och för att skicka dig information som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på din information.​

10.2. Service- och faktureringsmeddelanden:

Paytalks kan också kontakta dig med viktig information om våra Tjänster eller din användning av dem. Vi kan till exempel skicka dig ett meddelande (genom någon av de metoder som är tillgängliga för oss) om en viss Tjänst temporärt är avstängd för underhåll; svara på ditt supportärende eller e-postmeddelande; skicka dig påminnelser eller varningar om kommande eller sena betalningar för dina aktuella eller kommande abonnemang; vidarebefordra klagomål om din Användar Webbplats; eller meddela dig om väsentliga förändringar i våra Tjänster. Det är viktigt att du alltid kan erhålla sådana meddelanden. Du kan därför inte avanmäla dig från att erhålla sådana service- och fakturering meddelanden såvida du inte längre är en Besökare eller Användare hos Paytalks (vilket kan åstadkommas genom att inaktivera ditt konto). Du samtycker till att vi eller våra partners kan skicka dig säljfrämjande meddelanden och innehåll. Du kan enkelt avanmäla dig från att erhålla säljfrämjande meddelanden genom att kontakta oss eller använda de alternativ vi tillhandahåller avseende uppsägning av prenumeration. Vi kan också kontakta dig med service- och faktureringsrelaterade meddelanden och innehåll. Du kan inte avanmäla dig från att erhålla sådana meddelanden.

11. Dina rättigheter när det gäller personliga information

Det är mycket viktigt att du har kontroll över din Personliga information. Det är därför som Paytalks vidtar åtgärder för att göra det möjligt för dig att komma åt, erhålla en kopia av, uppdatera, ändra, radera eller begränsa användningen av din Personliga information. ​Innan vi röjer den begärda Personliga informationen kan vi begära ytterligare information av dig för att bekräfta din identitet och för säkerhets ändamål. Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift när lagen så tillåter (t.ex. om din begäran är ogrundad eller alltför omfattande). ​Du har rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet (men vi rekommenderar fortfarande att du kontaktar oss först). ​Om du är en Besökare eller Användare hos Paytalks och vill erhålla en kopia, komma åt och/eller begära att vi korrigerar den Personliga information som du har lagrat hos oss (din egen eller dina användares användare) eller vill begära en lista över vilken (eventuell) Personlig information om dig som vi har lämnat ut till tredje parter för direktmarknadsföring syften, ska du följa anvisningarna i dessa hjälpcenter artiklar: ”GDPR: Retrieving Your Paytalks Account Data” och ”GDPR: Permanently Deleting Your Paytalks Account”. Du kan även skicka din begäran till Paytalks AB, Rådjursstigen 5, 170 76 Solna.

​Åtgärder

Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att svara skyndsamt på din begäran (såvida vi inte behöver ytterligare information från dig för att uppfylla begäran), i enlighet med rättsliga och andra tillåtliga övervägande. Du kan även korrigera, uppdatera eller ta bort vissa delar av sådan Personlig information själv, via inställningarna för ditt Användarkonto eller din Användar Webbplats. ​ Om du raderar ditt Paytalks-konto permanent raderas all din information från Paytalks databaser. Därefter kan du inte längre använda någon av dina Paytalks-tjänster, ditt Användarkonto och alla dess uppgifter tas bort permanent och Paytalks kommer inte att kunna återställa ditt konto eller återhämta dina uppgifter i framtiden. Om du kontaktar Paytalks Support i framtiden kommer systemet inte att känna igen ditt konto och support personalen kommer inte att kunna lokalisera det raderade kontot.

12. Lagring av uppgifter

Vi kan behålla din Personliga information (liksom dina användares användare information) så länge ditt Användarkonto är aktivt, så som anges i denna Sekretesspolicy eller så länge som annars krävs för att tillhandahålla våra Tjänster till dig. Vi kan fortsätta att behålla sådan Personlig information även efter att du inaktiverar ditt Användarkonto och/eller upphör att använda några särskilda Tjänster, om så är rimligen nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister beträffande våra Användare eller deras användares användare, förhindra bedrägeri och missbruk, genomdriva våra avtal och/eller skydda våra legitima intressen. Vi har en datalagrings policy som vi tillämpar på information som vi har ansvar för. När din Personliga information inte längre behövs säkerställer vi att den raderas på ett säkert sätt.

13. Säkerhet

Paytalks har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda den Personliga information som du delar med oss, inklusive fysiska, elektroniska och procedurrelaterad åtgärder. Vi erbjuder bland annat säker åtkomst via HTTPS till de flesta områden på våra Tjänster; överföringen av känslig betalningsinformation (t.ex. kreditkortsnummer) via våra köpformulär skyddas av en SSL/TLS-krypterad anslutning enligt industristandard; och vi upprätthåller regelbundet en certifiering enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Vi övervakar också regelbundet våra system för att upptäcka möjliga sårbara punkter och angrepp och söker regelbundet efter nya sätt och Tredjepartstjänster som ytterligare kan förbättra säkerheten hos våra Tjänster och skyddet av våra Besökares och Användares integritet. Oavsett de åtgärder och ansträngningar som Paytalks vidtar kan vi inte garantera, och garanterar inte heller, ett absolut skydd och en absolut säkerhet för din Personliga information, dina Använda Användares information eller något annat Användarinnehåll som du laddar upp, publicerar eller på annat sätt delar med Paytalks eller någon annan person. Vi uppmanar dig därför att skapa starka lösenord för ditt Användarkonto och din Användar Webbplats och att undvika att förse oss eller någon annan med känslig information som du tror skulle kunna orsaka dig väsentlig eller irreparabel skada om den röjs. Och eftersom vissa områden på våra Tjänster är mindre säkra än andra (t.ex. om du sätter ditt supportärende som offentligt i stället för privat eller om du går till en sida utan SSL) och e-post och snabbmeddelanden inte betraktas som säkra kommunikationsformer ber och uppmanar vi dig dessutom att inte dela någon Personlig information i något av dessa områden eller via någon av dessa metoder. Om du har några frågor om säkerheten i våra Tjänster är du välkommen att kontakta oss på privacy@Paytalks.se.

14. Offentliga forum och användarinnehåll

Våra Tjänster erbjuder offentligt tillgängliga bloggar, grupper och supportforum. Observera att all information som du tillhandahåller i sådana områden kan läsas, samlas in och användas av andra som besöker dem. Om du vill begära att din Personliga information tas bort från våra bloggar, grupper eller forum, kontakta oss på: privacy@Paytalks.se. I vissa fall kommer vi möjligen inte att kunna ta bort din Personliga information från sådana områden. Om du till exempel använder en tredjepartsapplikation för att publicera en kommentar (t.ex. pluginprogrammet för Facebook) medan du är inloggad till din motsvarande profil hos en sådan tredje part måste du logga in till applikationen eller kontakta dess leverantör om du vill ta bort den Personliga information som du har publicerat på den plattformen. Under alla omständigheter avråder vi dig från att publicera någon information (eller använda några publicerings metoder för att publicera information) som du inte vill publicera på dessa plattformar. Om du laddar upp något Användarinnehåll till ditt Användarkonto eller publicerar det på din Användare Webbplats och tillhandahåller det på något annat sätt som en del av användningen av någon Tjänst gör du det på din egen risk. Vi har vidtagit adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda din Personliga information. Vi kan dock inte kontrollera vad andra Användare eller medlemmar av allmänheten som kommer åt ditt Användarinnehåll gör och är inte ansvariga för eventuella kringgå den av sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder som du eller vi har placerat på din Användare Webbplats (inklusive t.ex. lösenordsskyddade områden på din Användar Webbplats). Du förstår och erkänner att även när du eller vi har tagit bort Användarinnehåll kan kopior av det fortsätta att vara synligt på cachelagrade och arkiverade sidor eller om några tredje parter (inklusive någon av dina Användare Användare) har kopierat eller lagrat sådant Användarinnehåll. För tydlighets skull avråder vi från att ladda upp eller publicera all information som du inte vill ska vara offentligt.

15. Uppdateringar och tolkning

Vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy i enlighet med tillämplig lag och för att återspegla ändringar i vår praxis beträffande insamling, användning och lagring av information. Om vi gör några ändringar som vi (i god tro och enligt eget omdöme) bedömer som ”väsentliga” kommer vi att meddela dig (genom en va de meddelande metoder som anges i avsnitt 15.3 i användningsvillkoren innan ändringen träder i kraft. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om vår sekretess praxis. Om inget annat anges gäller vår allra senaste Sekretesspolicy för all information som vi har om dig och dina Användare Användare, vad gäller vår Webbplats, våra Paytalks-appar, våra Mobilappar och våra andra Tjänster. Varje rubrik, bildtext eller avsnittsrubrik i denna Sekretesspolicy, samt varje förklaring eller sammanfattning under högerkolumnen

16. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Sekretesspolicy eller vill utöva några av dina rättigheter så som beskrivs i avsnitt 11, var god kontakta vårt dataskyddsombud team på privacy@Paytalks.se. Vi kommer att försöka reda ut alla eventuella klagomål beträffande användningen av din Personliga information i enlighet med denna Sekretesspolicy. Du kan även kontakta oss per post på: Rådjursstigen 5., 17076 Solna, på Paytalks AB

Paytalks

Paytalks är heltäckande e-handelsleverantör med checkout, hemsida & app. Tanken är att kunna förenkla vardagliga webbshopen för många e-handels företagare. Vi hjälper även till med SEO.Det ska vara enkelt och smidigt att jobba. Ideér och affärsutveckling ska vara den drivande och roliga processen. Automatisering och integrationer är den framtida digitala lösning för Paytalks. Önskar ni också en hemsida? Kom igång direkt och nu kan ni beställa den omgående. Beställ hemsida! Kontakta vår Support